Polityka prywatności serwisu

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Wszelkie wyrażenia pisane wielką literą, jak i inne terminy zawarte i wykorzystane w niniejszej polityce prywatności (dalej jako „Polityka Prywatności”), mają przede wszystkim znaczenie przypisane im w Polityce Prywatności, a w razie braku definicji w tym dokumencie – znaczenie przypisane im w Regulaminie.
 2. Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia jak Administrator: zbiera, wykorzystuje i zabezpiecza w ramach Serwisu informacje dotyczące Użytkowników, w tym Dane. Niniejszy dokument ma zastosowanie wyłącznie do informacji zbieranych przez Administratora poprzez Serwis.
 3. Przeglądanie Serwisu bez korzystania z jakiekolwiek Usługi lub Funkcjonalności, ma co do zasady charakter anonimowy. Dane, w tym nazwisko, adres, numer telefonu czy adres poczty elektronicznej nie są zbierane podczas takiego przeglądania.
 4. Użytkownicy winni mieć świadomość, iż Administrator może przetwarzać Dane tych Użytkowników w zakresie mu przekazanym.
 5. Podanie Danych ma co do zasady charakter dobrowolny, jednak może stanowić warunek skorzystania z Funkcjonalności Serwisu.
 6. Zakres Danych, które będą zbierane na potrzeby korzystania przez Użytkownika z konkretnej Usługi, Funkcjonalności lub innej formy współpracy jest każdorazowo sprecyzowany w odpowiednim formularzu opatrzonym klauzulą Zgody.

§2

DANE W SERWISIE

 1. Wszelkie Dane w Serwisie są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej jako RODO).
 2. Administratorem Danych Użytkowników jest Administrator.
 3. Dane zbierane są w celu oraz zakresie związanym z: umożliwieniem Użytkownikom korzystania z Zawartości, Usług bądź Funkcjonalności; realizacją Umowy; odpowiadaniem przez Administratora na zapytania, wezwania bądź wnioski Użytkowników bądź zgłoszenia naruszeń Praw lub Dóbr a także wypełnianiem prawnie usprawiedliwionych celów Administratora jako administratora Danych.
 4. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do treści Danych ich dotyczących i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
 5. Dane będą udostępniane innym podmiotom wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celu, w jakim zostały przekazane – na podstawie stosownych umów o powierzenie przetwarzania danych;
 6. Dane będą przechowywane przez czas realizacji Usługi lub korzystania z Funkcjonalności, chyba, że przepisy prawa obowiązującego zobowiązują Administratora do dłuższego przechowywania danych
 7. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub inne przepisy prawa.
 8. Administrator może zgodnie z prawem ujawnić Dane odnoszące się do Użytkowników w ramach współpracy z organami ścigania i innymi osobami trzecimi celem wyegzekwowania ochrony Praw, Dóbr lub innych praw.

§3

DANE W KONKURSACH

Dane Użytkowników zgłaszających chęć udziału w Konkursach za pomocą Serwisu, są przetwarzane przez administratora wskazanego w regulaminie danego konkursu, w celach, zakresie i na zasadach tam wskazanych. Regulaminy Konkursów dostępne są pod formularzami zgłoszenia do danego Konkursu.

§4

PLIKI COOKIES

 1. Administrator niniejszym informuje, że stosuje pliki cookies (z ang. ciasteczka), czyli małe pliki umieszczane na komputerze użytkownika, podczas przeglądania stron www.
 2. Pliki cookies używane są do zapisywania informacji w celach reklamowych oraz funkcjonalnych - co pozwala na prawidłowe funkcjonowanie serwisu oraz jego dostosowanie do potrzeb osób, które odwiedzają go wielokrotnie.
 3. Pliki cookies mogą być też stosowane przez współpracujących z nami reklamodawców oraz przez firmy badawcze.
 4. Każdy użytkownik może sam decydować o tym, w jaki sposób cookies zapisywane są na jego komputerze. Pozwalają na to ustawienia/preferencje definiowane w przeglądarkach. Domyślne ustawienia popularnych przeglądarek (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Opera, Safari) pozwalają na zapisywanie cookies ze strony Administratora.
 5. Użytkownik uznaje i zgadza się, iż: a) Administrator może przechowywać Dane bądź inne informacje dotyczące Urządzeń końcowych Użytkownika w formie oprogramowania typu cookies, z użytkowaniem których wiąże się funkcjonowanie Serwisu; b) ograniczenie lub zabronienie pojawiania się oprogramowania typu cookies w ramach Urządzeń końcowych Użytkownika może przynieść negatywny skutek użytkowania Serwisu; c) Administrator może przechowywać lub udostępniać Dane, jeśli jest to wymagane poprzez prawo lub jeśli jest to niezbędne na potrzeby działań prawnych; wykonania Umowy bądź udzielenia odpowiedzi na zgłoszenia naruszeń, o których mowa poniżej;

§5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Serwis kierowany jest do: (a) pełnoletnich oraz nieubezwłasnowolnionych w jakimkolwiek zakresie osób fizycznych; (b) osób prawnych; (c) jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, ale mogących we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania; (d) innych podmiotów gospodarczych bądź (e) osób, które ukończyły trzynaście lat i posiadają zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na dokonywanie ważnych czynności prawnych przy wykorzystaniu Serwisu (w drodze wyjątku).
 2. Administrator wdraża środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem, nieupoważnioną zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem Danych. W celu zabezpieczenia Serwisu przed wszystkimi typowymi obszarami zagrożeń - już na etapie wyboru technologii i architektury Serwisu - podjęto określone wybory technologiczne zmierzające do zwiększenia ochrony Danych przesyłanych do lub z Serwisu przy wykorzystaniu Sieci.
 3. Użytkownik winien mieć jednak świadomość, iż przy transmisji danych przy wykorzystaniu Sieci nikt nie jest w stanie zagwarantować stu procentowego bezpieczeństwa takiej transmisji. Tym samym pomimo wysiłków, Administrator nie może zagwarantować i nie gwarantuje bezpieczeństwa informacji, w tym danych przesyłanych do lub z Serwisu, w tym w ramach korzystania z Usług bądź Funkcjonalności.
 4. Korzystanie z Funkcjonalności wymaga wyrażenia i niecofania przez Użytkownika Zgody.
 5. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności zastosowanie mają odpowiednie warunki Regulaminu, Dodatkowych warunków oraz normy wyartykułowane w innych właściwych przepisach prawa Terytorium.